Rio Fixed

A short story about Rio Fixed Gear scene. Shots taken in 2012 in Rio de Janeiro.View Fullscreen